Načela dela v našem klubu

Načela, ki jih morajo naši trenerji upoštevati pri delu v klubu:

a) NAČELO VZGOJNOSTI

Zahteva od trenerja, da pomaga vsestransko razvijati mlado osebnost in se ne omeji le na posredovanje in utrjevanja znanja, spretnosti in sposobnosti. Trener mladih si mora prizadevati oblikovati mlado osebnost, ki bo imela pozitivne moralne lastnosti, kot so: pridnost, vztrajnost, vestnost, natančnost, spoštovanje drugih, odgovornost. 

To lmora trener dosečti:

  1. Z vsebinami: ne samo govoriti o nogometu in samo igrati nogomet. V delo vključiti tudi druge športne panoge, pogovarjati se tudi o drugih življenjskih problemih.
  2. Z načinom dela: bolj ko trener pozna in obvlada učne metode, oblike dela, nogometne elemente in tudi različne druge športe, tem bolj bo uspešen pri svojem delu.
  3. Trenerjeva osebnost: trener lahko pozitivno ali negativno vpliva na otroke s svojim zgledom. Trener je velikokrat otrokom vzor, ki bi mu hoteli biti podobni. Pomembno je ozračje, ki ga trener ustvarja v moštvu. Ozračje bi naj bilo prijateljsko, delovno, brez nasilja in pritiskov na otroke, brez ironije in smešenja, kajti to učinkuje na mlade igralce negativno, še zlasti nekatere lahko zelo prizadene.

b) NAČELO NAZORNOSTI (“ZLATO NAČELO”)

“Nazornost” pomeni celovito doživljanje in razumevanje nekega gibanja, neke naloge s pomočjo čutil, s ciljem, da sprejmejo določena dejstva in si oblikujejo pravilne predpostavke o gibanju oz. Nalogi. To načelo zahteva od trenerja, da vse, kar otroke uči, naj tudi pokaže. Pri tem lahko uporabi lastno znanje, znanje drugih, videoposnetek, slike, živo besedo, podprto z mimiko in kretnjami. Uporabi naj čim več teh možnosti, saj bo tako otrok hitreje in boljše dojel neko gibanje oz. nalogo.

c) NAČELO PRIMERNOSTI

Otroci se postopno razvijajo, tako telesno kot tudi psihološko. Od trenerja zahteva, da delo prilagodi telesnim in psihičnim sposobnostim otrok določene starostne skupine (primer: nogometni naraščaj čim več različnih iger (ne samo nogomet), ni ožje specializacije, brez pretiranih razlag). Trener mora paziti, da delo ni ne pretežko ne prelahko, da ne podcenjuje ali precenjuje sposobnosti otrok.

d) NAČELO DOLGOROČNE NARAVNANOSTI VADBE

Vrhunski dosežki zahtevajo dolgotrajno pripravo in postopnost. Obstajajo etape v razvoju nogometašev, katere imajo vsaka svoje zahteve glede vsebine. Osnovna zahteva je, da je treba zagotoviti čim boljšo osnovo in postopno povečevati napor in zahtevnost pri delu. Delo z mladimi mora imeti dolgoročni značaj in ne sme biti pretirano naravnan k tekmovanju v ligi.

e) NAČELO MNOGOSTRANOSTI

Zahteva od trenerja mladih široko izbiro vaj in nalog pri delu z mladimi, kajti le tako bodo mladi dobili široko osnovo.

f) NAČELO RADOSTI ali IGRIVOSTI

Trener mladih mora s svojimi metodami, vajami, nastopom zagotoviti veselje in radost otrok pri delu. Pri tem ne sme pretiravati, ampak spretno izbrati takšne vaje, ki bodo zahtevale tudi odgovornost in disciplino.

g) NAČELO DINAMIČNOSTI

Delo mora biti organizirano tako, da bo čim večkrat in istočasno zaposlilo čim več otrok (ne delajmo kolon s 5, 6, 7, 8 ali celo več igralci).

Ostala načela so še:

  • OD LAŽJEGA K TEŽJEMU,
  • OD BISTVENEGA K MANJ BISTVENEMU,
  • VELIKO ŠTEVILO PONOVITEV