U11

Predtekmovanje poteka v skupinah po 5 ekip, kjer igra vsak z vsakim. Po koncu skupinskega dela poteka tekmovanje na podlagi izločanja, kjer se prve dve ekipe v skupinah uvrstita v razigravanja neposredno ter 2 najboljši tretji ekipi po številu točk, gol razlike.

PRAVILA TURNIRJA ZA SELEKCIJO U 11

Igralni čas je 1x 15 minut brez odmora. Ogrevanje poteka na pomožnih igriščih.

·Sistem igranja je 6 (igralci v polju) + 1 (vratar).

·Odmor med tekmami traja 3 minut.

·Vrata so velikosti 5 x 2 m.

·Igralna površina v izmeri ca 55 m x 30 m.

·Žoga št. 4 in jo zagotovi organizator. O kvaliteti le te odloča organizator tekmovanja.

·Pravica nastopa imajo igralci selekcij U11 (Letnik 2012/13) in mlajši … katerih identiteto lahko med in po tekmovanju ugotovi vodja tekmovanja na podlagi športne izkaznice ali osebnega dokumenta. Dekleta lahko igrajo leto dni starejše od vrstnikov!

·Število prijavljenih igralcev na posamezno ekipo je lahko največ 10 igralcev.

·Menjave so neomejene in »leteče«. Vsak igralec lahko zamenja svoje mesto z vratarjem, vendar le pod pogojem, da mu zamenjavo dovoli sodnik in da je izvršena v času prekinjene igre. Vratar se mora po športni opremi jasno razlikovati od ostalih igralcev na igrišču.

·Določanje vrstnega reda v primeru enakega števila točk:

1.Medsebojno srečanje

2.Skupna gol razlika,

3.Večje število danih zadetkov na vseh tekmah,

4.Žreb.

Opomba: v tekmah za končna mesta ter v polfinalu in finalu odločajo kazenski streli (9 metrovke). Če po treh kazenskih strelih ni zmagovalca, vsaka ekipa določi po enega igralca, ki nato izmenično izvajata kazenske strele, dokler ne dobimo zmagovalca.

·Prosti udarci (direktni in indirektni) morajo biti vsi nasprotni igralci oddaljeni od žoge najmanj 5 (pet) metrov, do trenutka, ko je žoga v igri. Žoga je v igri, ko je udarjena s strani izvajalca in se le-ta premakne.

·Kazenski udarec udarec se izvaja z označenega mesta (9 metrovka). Pri izvedbi morajo biti vsi igralci, razen vratarja nasprotnega moštva in izvajalca izven kazenskega prostora, vendar na igrišču in najmanj 5 (pet) metrov od mesta za izvajanje. Vratar mora med izvajanjem kazenskega strela stati na črti v golu.

·Avt se izvaja z metom žoge v igro z roko.

·Vratar ne sme prijeti namerno podane žoge od svojega soigralca. »Gol avt« se izvaja z nogo (mirujoča žoga na tleh).

·Vratar ne sme podati (z nogo ali roko) čez polovico igrišča.

·Disciplinske kazni. Igralec je za prekršek lahko kaznovan z rumenim ali rdečim kartonom. Po prejetem rdečem kartonu (direktni ali 2 rumena) mora zapustiti igrišče in do konca tekme ne sme več igrati. Ekipa, katere igralec je prejel rdeči karton, igra do zaključka tekme z igralcem manj. O njegovem nadaljevanju igranja na turnirju določa vodstvo turnirja.

·Zamujanje na tekmo za več, kot 3 minute se kaznuje z ne igranjem tekme in registrira 0:3 za nasprotnika, ki je na igrišču.

·Vse morebitne nejasnosti razrešuje in o njih odloča vodja tekmovanja.

Rezultate in lestvico najdete na http://www.nkverzej.com

POMEMBNO!

Organizator turnirja ne odgovarja za morebitne poškodbe igralcev na turnirju. Vsak igralec igra na lastno odgovornost! Prosim upoštevajte vsa zakonska določila!

Prosimo, da se držite urnikov in ste na prizorišču 60 minut pred prvo tekmo.

 

ENG

 

Pre-competition takes place in groups of 5 teams, where each team plays against each other. At the end of the group stage, the competition takes place on the basis of elimination, where the first two teams in the groups are immediately included in the play-offs and the 2 best third teams by number of points, goal difference.

TOURNAMENT RULES FOR SELECTION IN 11

The playing hour is 1x 15 minutes without rest. The warm-up takes place on the auxiliary courts.

·The playing system is 6 (outfield players) + 1 (goalkeeper).

·The break between matches lasts 3 minutes.

·Doors are 5 x 2 m in size.

·Playing area measuring approx. 55 m x 30 m.

·Zoga no. 4 and is provided by the organizer. The organizer of the competition decides on the quality of the le.

·The right to play is given to the players of the U11 selection (The year 2012/13) and younger…whose identity can be determined during and after the competition by the leader of the competition on the basis of a sports card or personal document. Girls can play one year older than their peers!

·The number of registered players per individual team can be a maximum of 10 players.

·Exchanges are unlimited and “on the fly”. Any player can exchange his place with the goalkeeper, but only under the condition that the referee allows him to exchange and that it is done during the interrupted game. The goalkeeper must clearly distinguish himself from the other players on the field by his sports equipment.

Determining the order in the case of the same number of points:

1. Intermatch meeting

2. Total goal difference,

3. Greater number of given goals in all matches,

4. Draw.

Note: in the matches for the final places and in the semifinals and finals, penalty shots (9 meters) are decided. If there is no winner after three penalty shots, each team designates one player, who then takes turns shooting penalty shots, until we get a winner.

· Simple kicks (direct and indirect) must be from all opposing players at least 5 (five) meters away from the ball, until the moment the ball is in play. The ball is in play when it is hit by the player and the ball moves.

Penalty kick The kick is executed from the marked spot (9 meters). During the performance, all players, except the goalkeeper of the opposing team and the performer, must be outside the penalty area, but on the field and at least 5 (five) meters from the place of performance. The goalkeeper must stand on the goal line while taking the penalty shot.

·Avt is sculpted with a ball target in a hand game.

·The goalkeeper must not threaten deliberately passed balls from his teammate. »Goal kick« is played in with the foot (ball on the field).

·The goalkeeper may not pass (with foot or hand) across half of the court.

·Disciplinary penalties. The player was lightly punished for the offense with a red card. After receiving a red card (direct but 2 reds), he must leave the field and cannot play until the end of the match. The team whose player received the red card plays until the end of the match with the player less.

· Being late to the match for more than 3 minutes is punished by not playing the match and registers 0:3 for the opponent on the court.

·All possible ambiguities are resolved and decided by the competition leader.

You can find the results and rankings at http://www.nkverzej.com

IMPORTANT!

The organizer of the tournament is not responsible for possible injuries of players during the tournament. Each player plays at his own risk! Please observe all legal provisions!

Please stick to the schedule and be at the venue 60 minutes before the first game.